ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 ธ.ค. 2560
102 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ธ.ค. 2560
103 เทศบาลตำบลบ้านสวนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
06 ธ.ค. 2560
104 ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภััศร) เพื่อการตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 พ.ย. 2560
105 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 พ.ย. 2560
106 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปน่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
03 ต.ค. 2560
107 ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเทศบาลตำบลบ้านสวน พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ต.ค. 2560
108 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 มิ.ย. 2560
109 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 มิ.ย. 2560
110 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17